Các trường hợp giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 49/2022 sửa đổi, bổ sung Nghị định 209/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, đáng chú ý là định quy định 6 trường hợp giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng. 

  1. Trường hợp được Nhà nước giao đất để đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nhà để bán, giá bán đất được trừ bao gồm tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách và tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có).
  2. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thig giá đất được trừ là giá đất trúng đấu giá
  3. Trường hợp thuê đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ là tiền thuê đất phải nộp ngân sách và tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có).
  4. Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, BĐS của các tổ chức, cá nhân thì giá đất được trừ là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng không bao gồm giá trị cơ sở hạ tầng. Trường hợp không tách được giá trị cơ sở hạ tầng thì giá đất được trừ là giá đất do UBND tỉnh, TP quy định tại thời điểm chuyển nhượng.
  5. Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân thì giá đất được trừ là giá ghi trong hợp đồng góp vốn. Nếu giá chuyển nhượng thấp hơn giá đất nhận góp vốn thì chỉ được trừ theo giá chuyển nhượng.
  6. Trường hợp cơ sở kinh doanh BĐS thực hiện theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT) thanh toán bằng giá trị quyền sử dụng đất thì giá đất được trừ là giá tại thời điểm ký hợp đồng BT.